نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

شماره هشت: اناجیل و تناقضات 2


7)
ماجرای ارتحال حضرت عیسی علیه السّلام نیز ماجرای بحث برانگیزی است که سه انجیل هر کدام آن را به صورتی مغایر با دو انجیل دیگر بیان کرده اند.
الف) متی ما وقع را چنین بیان کرده:
"
عیسی باز به آواز بلند صیحه زده روح را تسلیم نمود- که ناگاه پردۀ هیکل از سر تا پا دو پاره شد و زمین متزلزل و سنگ ها شکافته گردید- و قبرها گشاده شد و بسیاری از بدن های مقدسین که آرمیده بودند برخاستند- و بعد از برخاستن وی از قبور برآمده به شهر مقدس رفتند و بر بسیاری ظاهر شدند- اما یوزباشی و رفقایش که عیسی را نگهبانی می کردند و چون زلزله و این وقایع را دیدند بی نهایت ترسان شده گفتند فی الواقع این شخص پسر خدا بود." (انجیل متی، باب بیست و هفتم، شماره های 50-55)
ب) اما مرقس چگونه نقل نموده:
"
پس عیسی آوازی بلند بر آورده جان بداد- آنگاه پرده هیکل از سر تا پا دو پاره شد- و چون یوزباشی که مقابل وی ایستاده بود دید که بدین طور صدا زده روح را سپرد گفت فی الواقع این مرد پسر خدا بود."(انجیل مرقس، باب پانزدهم، شماره های 37-39)
ج) لوقا گزارش مرگ را به ترتیب زیر بیان کرده:
"
و تخمیناً از ساعت ششم تا ساعت نهم ظلمت تمام روی زمین را فرو گرفت- و خورشید تاریک گشت و پردۀ قدس از میان بشکافت – و عیسی به آواز بلند صدا زده گفت ای پدر به دستهای تو روح خود را می سپارم این را بگفت و جان را تسلیم نمود- اما یوزباشی چون این ماجرا را دید خدا را تمجید کرده گفت در حقیقت این مرد صالح بود." (انجیل لوقا، باب بیست و سوم، شماره های 45-47)
مجدداً یکبار دیگر عبارات سه انجیل را مطالعه فرمائید:
آواز بلند زد یا صیحه؟
پرده هیکل شکافته شده یا پرده قدس؟
چه نشانه هایی بعد از مرگ عیسی مسیح علیه السّلام ظاهر گردید؟
آیا بدن های مقدسین از قبرها بیرون آمدند و یا نه؟
به نظر یوزباشی آیا عیسی مسیح پسر خدا بود یا مردی صالح؟
عیسی مسیح علیه السّلام با خدا سخنی گفته است یا نه؟
کدامیک از سه انجیل نامبرده وقایع رحلت حضرت را صحیح نقل کرده؟ و قطعاً دو انجیل در این میان حقایق را نقل نکرده اند.

8)
حضرت عیسی علیه السّلام پس از مرگ چند ظهور داشته است؟
ظهور آن حضرت پس از برخاستن از قبر نیز از جمله اموری است که گرفتار اختلاف نویسندگان اناجیل اربعه گردیده است:
الف) متی مطلب را اینگونه توضیح می دهد:
عیسی مسیح علیه السّلام تنها دو ظهور داشته است.
"
و در هنگامیکه به جهت اخبار شاگردان او می رفتند ناگاه عیسی بدیشان برخورده گفت سلام بر شما باد- پس پیش آمده به قدمهای او چسبیده او را پرستش کردند." (انجیل متی، باب بیست و هشتم، شماره 9)
"
اما یازده رسول به جلیل بر کوهی که عیسی ایشان را نشان داده بود رفتند و چون او را دیدند پرستش نمودند لیکن بعضی شک کردند." (انجیل متی، باب بیست و هشتم، شماره های 16 و 17)
ب) مرقس گوید عیسی علیه السّلام سه مرتبه ظاهر شده است:
"
و صبحگاهان روز اول هفته چون برخاسته بود نخستین به مریم مجدلیه که از او هفت دیو بیرون کرده بود ظاهر شد."
"...
و بعد از آن به صورت دیگر بدو نفر از ایشان در هنگامیکه بدهات می رفتند هویدا گردید ... و بعد از آن بدان یازده هنگامیکه به غذا نشسته بودند ظاهر شد." (انجیل مرقس، باب شانزدهم، شماره های 9، 12 و 14)
ج) لوقا نیز سه ظهور را برای وی ذکر می کند:
"
و چون ایشان در مکالمه و مباحثه می بودند ناگاه خود عیسی نزدیک شده با ایشان همراه شد- ولی چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناسند- این ظهور بر دو نفر بوده در محلی به نام عمواس در راه اورشلیم- ...و چون با ایشان نشسته بود نان را گرفته برکت داد و پاره پاره کرد بایشان داد- که ناگاه چشمانشان باز شده او را شناختند... و ایشان در این گفتگو می بودند که ناگاه عیسی خود را در میان ایشان ایستاده بایشان گفت سلام بر شما باد." (انجیل لوقا، باب بیست و چهارم، شماره های 16، 31، 37)
د) اما یوحنا دفعات ظهور را بیشتر اعلام می کند:
"
چون این را گفت به عقب ملتفت شده[یعنی مریم مجدلیه] عیسی راایستاده دید لیکن نشناخت که عیسی است(1) ... و در شام همان روز که یکشنبه بود هنگامی که درها بسته بود جائی که شاگردان بسبب ترس یهود جمع بودند ناگاه عیسی آمده در میان ایستاد و بدیشان گفت سلام بر شما باد(2)...و بعد از هشت روز باز شاگردان با توما در خانه جمع بودند و درها بسته بود که ناگاه عیسی آمد و در میان ایستاده گفت سلام بر شما باد(3)...و بعد از آن عیسی باز خود را در کناره دریای طبریه به شاگردان ظاهر ساخت و بر اینطور نمودار گشت- شمعون پطرس و تومای معروف به تؤام و نتنائیل که از قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو نفر از شاگردان او جمع بودند."(4)
1)
انجیل یوحنا، باب 20 شماره 14 2)انجیل یوحنا، باب 20، شماره 19 3) انجیل یوحنا، باب 20، شماره 26 4) انجیل یوحنا، باب 21، شماره های 1و 2
دقت و تأمل در فقرات اناجیل دربارۀ ظهورهای حضرت عیسی مسیح علیه السّلام پس از مصلوب شدن و برخاستن از قبر دو نکته را کاملا روشن می نماید.
1)
دفعات ظهور بر اساس بیان اناجیل با یکدیگر تفاوت می کند.
2)
کسانی که ظهور بر ایشان صورت پذیرفته نیز متفاوت اند.
پس بپرسیم کدام انجیل راست گفته و کدام اناجیل خلاف بیان کرده اند؟

9)
مناجات واپسین حضرت عیسی مسیح علیه السّلام
سه انجیل این مطلب را نیز سه گونه نقل کرده اند.
الف) " و چون به موضعی که جنسیمانی نام داشت رسیدند به شاگردان خود گفت در اینجا بنشینید تا دعا کنم- و پطرس و یعقوب و یوحنا را همراه برداشته مضطرب و دلتنگ گردید." (انجیل مرقس، باب چهاردهم، شماره های 33و 34)
پس به گفته مرقس محل مناجات کوه جنسیمانی و همراهان وی پطرس و یعقوب و یوحنا بوده اند.
ب) لوقا چگونه نقل می کند:
"
و بر حسب عادت بیرون شده به کوه زیتون رفت و شاگردانش از عقب او رفتند- و چون به آن موضع رسید به ایشان گفت دعا کنید تا در امتحان نیفتید." (انجیل لوقا، باب بیست و دوم، شماره های 39 و 40)
یعنی محل مناجات کوه زیتون بوده و همراهان حضرتش شاگردان وی- یعنی همه شاگردان- بوده اند.
ج) یوحنا کاملاً با دو انجیل دیگر متغایر نقل می نماید:
"
و چون عیسی اینرا گفت با شاگردان خود به آن طرف وادی قدرون رفت و در آنجا باغی بود که با شاگردان خود به آن درآمد." (انجیل یوحنا، باب هجدهم، شماره 1)
با این گفته محل دعا و مناجات نه جنسیمانی است نه زیتون و اصلاً معلوم نیست به چه هدفی با شاگردان بیرون رفته است، بلکه محل جائی است به نام قدرون و همراهان هم همه شاگردان بوده اند.
نتیجه آنکه سه انجیل یک واقعه را سه گونه نقل کرده اند و مسلماً هر سه نمی توانند صحیح باشند حال کدامیک مطلب صحیح را نقل کرده اند و کدامیک غلط و نادرست ، این سؤالی ست که باید مسیحیان پاسخ دهند.

10)
آیا حضرت عیسی مسیح مرگ را استقبال میکرده و یا نه؟
تسلیم و پذیرش به صلیب رفتن و یا عدم پذیرش آن مطلبی است که در اناجیل مختلف نقل گردیده است. توجه فرمائید:
الف) متی اینگونه عنوان کرده:
"
و دعا کرده[یعنی عیسی مسیح] گفت ای پدر اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو." (انجیل متی، باب بیست و ششم، شماره 39)
در اینجا حضرت از پدر درخواست می کند که پیاله مرگ را از او دور کند.
ب) یوحنا مطلب را کاملاً عکس بیان متی نقل کرده:
"
عیسی به پطرس گفت شمشیر خود را غلاف کن آیا جامی را که پدر به من داده است ننوشم." (انجیل یوحنا، باب هجدهم، شماره 11)
به بیان یوحنا، حضرت عیسی مسیح علیه السلام رضایت و تسلیم خود را در قبال ارادۀ خدا ابراز نموده و از مرگ استقبال می نماید.
حال کدام انجیل صواب و حقیقت را آورده؛ انجیل متی و یا انجیل یوحنا.

11)
آیا حضرت عیسی مسیح علیه السلام علاقمند به سخن گفتن با پیلاطس بوده است یا نه؟
در انعکاس چنین رخدادی نیز تباین قطعی بین اناجیل موجود است.
الف) متی چنین گوید:
"
پس پیلاطس وی را گفت نمی شنوی چه قدر بر تو شهادت می دهند- اما در جواب وی یک سخن هم نگفت بقسمی که والی بسیار متعجب شد." (انجیل متی، باب بیست و هفتم، شماره های 13 و 14)
ب) اما یوحنا رخداد را به گونه ای کاملاً عکس متی جلوه می دهد:
"
پس پیلاطس باز داخل دیوانخانه شد و عیسی را طلبیده به او گفت آیا تو پادشاه یهود هستی- عیسی به او جواب داد آیا تو این را از خود می گوئی یا دیگران دربارۀ من بتو گفتند- پیلاطس جواب داد مگر من یهود هستم امت تو و رؤسای کهنه ترا به من تسلیم کردند. چه کرده ای- عیسی جواب داد که پادشاهی من از این جهان نیست اگر پادشاهی من در این جهان می بود خدّام من جنگ می کردند تا بیهوده تسلیم نشوم لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست- پیلاطس گفت... عیسی جواب داد...پیلاطس به او گفت..."(انجیل یوحنا، باب هجدهم، شماره های 33 تا 39)
ملاحظه می شود که در انجیل یوحنا سؤال ها و جواب ها ی مفصلی بین پیلاطس و حضرت عیسی مسیح مطرح می شود و حضرت به تفصیل به سؤالات پیلاطس جواب می گویند.
بین این پاسخ های مفصّل به نقل یوحنا و بین این جمله در جواب پیلاطس " یک سخن هم نگفت" چه تناسبی برقرار است. بازهم می پرسیم یوحنا راست گفته یا متی؟

12)
دهمین حواری حضرت چه کسی بوده است؟
به این اختلاف هم دقت فرمائید:
الف) متی حواریون را اینگونه معرفی می کند:
"
و نامهای دوازده رسول این است اول شمعون معروف به پطرس و برادرش آندریاس- یعقوب بن زبدی و برادرش یوحنا- فیلپس و برتولما؛ توما ومتای باجگیر؛ یعقوب بن حلفی و لبی معروف به تدی؛ شمعون قانوی و یهودای اسخریوطی که او را تسلیم نمود. (انجیل متی، باب دهم، شماره ای 3و 4و 5)
پس دهمین حواری حضرت لبی معروف به تدّی است.
ب) اما لوقا نفرات را چنین معرفی کرده:
"
و چون روز شد، شاگردان خود را پیش طلبیده دوازده نفر از ایشان را انتخاب کرده، ایشان را نیزرسول خواند. یعنی شمعون که او را پطرس نیز نام نهاد و برادرش اندریاس، یعقوب و یوحنا، فیلپس و برتولما، متی و توما، یعقوب ابن حلفی و شمعون معروف به غیور. یهودا برادریعقوب و یهودای اسخریوطی که تسلیم‌کننده وی بود." (انجیل لوقا، باب ششم، شماره های 13تا 16)
لوقا گوید حواری دهم شمعون معروف به غیور بوده .
بپرسیم بالاخره حواری دهم لبی معروف به تدّی است و یا شمعون معروف به غیور؟
نه تنها بین اناجیل اربعه تناقضات فراوان وجود دارد که بین عهد جدید و عهد قدیم نیز اینگونه تناقضات فراوان است که برای نمونه به دو مورد توجه می کنیم:

1)
تناقض و تغایر در اجداد حضرت عیسی مسیح
الف) در انجیل متی در نسب نامه حضرت عیسی مسیح علیه السّلام چنین می خوانیم:
"
و آسا، یهوشافاط را آورد و یهوشافاط، یورام را آورد و یورام، عزیا را آورد. و عزیا، یوتام را آورد و یوتام، احاز را آورد و احاز، حزقیا را آورد." (انجیل متی ، باب اول ، شماره های 8 و 9)
به این ترتیب آسا ← یهوشافط ← یورام ← عزّیا← یوتام← اَحاز ← حزقیا
ب) در رساله تواریخ ایام مطلب به گونه ای دیگر انعکاس یافته است.
"
و پسر سلیمان رحبعام و پسر او ابّیا و پسر او آسا و پسر او یهوشافاط- و پسر او یورام و پسر او اخزیا و پسر او یوآش- و پسر او امصیا و پسر او عزریا و پسر او یوتام- و پسر او آحاز و پسر او حزقیا..."(کتاب اول تواریخ ایام، باب سوم، شماره های 10-13)
یعنی آسا ← یهوشافاط ←یورام ← اَخَزیا ← یوآش ← اَمَصیا ← عَزریا ← یوتام ← آحاز ← حزقیا
مقایسه فرمائید:
1)
در متی احاز آمده و در تواریخ ایام آحاز
2)
در انجیل متی از جمله اجداد حضرت عیسی مسیح علیه السّلام سه نفر حذف شده اند یعنی احزیا، یوآش و امصیا
3)
در انجیل متی عزّیا آمده و در تواریخ ایام عزریا (اگر هر دو یک نفر باشند!)

2)
باز هم اختلاف در اجداد حضرت عیسی مسیح علیه السّلام
الف) در انجیل متی در نسب نامه حضرت چنین می خوانیم:
"
ویوشیا، یکنیا و برادرانش را در زمان جلای بابل آورد" (انجیل متی، باب اول، شماره 11)
ب)در تواریخ ایّام مسأله به گونه ای دیگر مطرح گردیده است:
"
و پسر او اَمَصیا ...و پسر او یوشّیا ، نخست زاده اش یوحانان و دومین یهویاقیم و سومین صدقیا و چهارمین شّلوم – و پسر یهویاقیم پسر او یَکنیا و پسر او صِدقیا..." (کتاب اول تواریخ ایام ، باب سوّم ، شماره های 11- 17)
در انجیل متی یکنیا پسر یوشیّا است.
در تواریخ ایام یکنیا پسر یهویاقیم است.
یاللعجب، بالاخره کدام درست است؟ آیا یَکُنیا دو پدر داشته است!!

نتیجه بحث ها ی مطرح شده در شماره های 7 و 8
آیا با وجود این همه اختلافات و تناقضات روشن و آشکار می توان عهد جدید را در کلیّت آن کتاب آسمانی و الهام ربّانی دانست؟
آیا خدا اینقدر فراموشکار است که در بیان مسائل واحد اینگونه متعدد و متنوع سخن می گوید؛ به گونه ای که حتی طفلان نیز اختلافات موجود بین سخنان خدا را دریابند؟
آیا وقت آن نرسیده که مسیحیان خود را از زیر بار تبلیغات پدران روحانی بیرون آورده و به صورتی مستقل و آزاداندیشانه برای نوبتی دیگر با تعمق و تدبّر قسمت های گوناگون عهد جدید را تحت دقت و بررسی منصفانه قرار دهند؟
یقین داریم که اگر چنین امری صورت گیرد، بسیاری از مسیحیان اندیشمند و با انصاف اعتقاد خویش را به عهد جدید از دست داده و به تنها کتاب آسمانی دست نخورده یعنی قرآن کریم که نسخه جامع سعادت دنیا و آخرت انسان ها است روی خواههند آورد. ان شاء الله
[
فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِیَشْترَُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا فَوَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا یَکْسِبُونَ
پس واى بر آنها که نوشته‏اى با دست خود مى‏نویسند، سپس مى‏گویند: «این، از طرف خداستتا آن را به بهاى کمى بفروشند. پس واى بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند و واى بر آنان از آنچه از این راه به دست مى‏آورند! (قرآن کریم؛ سوره بقره(2)، آیه79)
أَ فَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَ لَوْ کاَنَ مِنْ عِندِ غَیر اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلَافًا کَثِیرًا
آیا درباره قرآن نمى‏اندیشند؟! اگر از سوى غیر خدا بود، اختلاف فراوانى در آن مى‏یافتند. (قرآن کریم؛ سوره نساء (4)، آیه82)]


و السّلام

قسمت قبل: شماره هفت:اناجیل و تناقضات 1

قسمت بعد: شماره نه: سمت و منصب حضرت عیسی مسیح چیست ؟

بسم الله الرحمن الرحیم

از مسیحیت بیشتر بدانیم

یک شنبه، 10 آبان 1394
image
  مبشرین کلیسا دائما اسلام را متهم به قوانینی ضد زن میکنند .   و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند .   این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است .   اما...
یک شنبه، 29 شهریور 1394
image
      خشونت یکی از نسبت های   باطلی ست که به طور مداوم مبشرین مسیحی و رسانه های غربی در باره اسلام به کار می برند . پاپ بندیکت شانزدهم در اولین سخنرانی خود در آلمان اسلام را دین خشونت نامید . دانمارک با کشیدن...

نحوه جستجو در سایت

1- اینجا کلیک نمایید.

2- عبارت مورد نطر خود را وارد نمایید.

3- اگر بدنبال مقاله ی یا جمله ی مشخصی هستید در قسمت "تنظیمات کلید واژه"، "عبارت دقیق" را انتخاب نمایید.

4- در قسمت "صافی جستجو بوسیله"، فقط "صفحات" را تیک بزنید.

5- به روی دگمه "جستجو" کلیک نمایید.

سوالات متداول

معرفي محصولات

 

 

مجموعه جزوات بررسی های تحلیلی و منصفانه پیرامون مسیحیت تألیف استاد دکتر فریدونی و کتاب محمّد و آل محمّد صلی الله علیهم اجمعین وعده انجیل از گروه پدر مهربان به چاپ رسیدند.

شماره تماس: 

از داخل ايران 09352404609

از خارج 9352404609-98

همچنین کتاب از فریب تا رهایی توسط مؤسسه آفاق به چاپ رسید.

تلفن تماس

22847035

22847786