نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

شماره بيست:بشارات كتاب مقدّس به پيامبر گرامي اسلام(ب)

<b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 200%;">بشارات عهد جديد

در اين دسته بشارات ما به اناجيل فعلي كه در دست مسيحيان است توجه كرده و از آنها مطالبي رادر معرض ديد و قضاوت خواننده‌ي محترم خواهيم نهاد. البته در آينده به خواست خدا بحث جداگانه و نسبتاً جامعي درباره‌ي انجيل بَرنابا خواهيم داشت و بشارت‌هاي ديگري را نيز از كتاب مذكور به نظر خوانندگان انديشمند خواهيم رسانيد.

1) نخستين بشارت را از انجيل يوحنا نقل خواهيم نمود:

و من پدر سؤال مي‌كنم و تسلّي دهنده‌ي ديگر به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند ـ يعني روح راستي كه جهان نمي‌تواند او را قبول كند ـ زيرا كه او را نمي‌بيند و نمي‌شناسد و اما شما او را مي‌شناسيد زيرا كه با شما مي‌ماند و در شما خواهد بود. / انجيل يوحنا، باب 14، شماره‌هاي 17 و 18

2)و باز هم انجيل يوحنا :

بعد از اين بسيار با شما نخواهيم گفت زيرا كه رئيس اين جهان مي‌آيد و در من چيزي ندارد. /تنجيل يوحنا، باب 14، شماره‌ي 30

در اين دو بشارت، حضرت عيسي مسيح عليه‌السلام از آمدن شخصي پس از خود سخن مي‌گويد كه داراي اين مشخصات است:

ـ تسلي دهنده است

ـ روح راستي است

ـ هميشه با مردم خواهد ماند

ـ رئيس اين جهان است

3) ليكن چون تسلي دهنده كه او را از جانب پدر نزد شما مي‌فرستم آيد يعني روح راستي كه از پدر صادر مي‌گردد او بر من شهادت خواهد داد./انجيل يوحنا،باب15، شماره‌ي 26

پس مشخصه‌ي ديگر موعود حضرت عيسي مسيح عليه‌السلام چنين شد:

ـ وي بر حضرت عيسي مسيح عليه السلام شهادت خواهد داد.

4)به بخش ديگري از انجيل يوحنا توجه مي‌كنيم:

و من به شما راست مي‌گويم كه رفتن من براي شما مفيد است زيرا اگر نروم تسلي دهنده نزد شما نخواهم آمد ـ اما اگر بروم او را نزد شما مي‌فرستم ـ و چون او آيد جهان را بر گناه و عدالت و داوري ملزم خواهد نمود./انجيل يوحنا، باب 16، شماره‌هاي 7 و 8

استفاده‌اي كه از دو جمله‌ي باب 16 انجيل يوحنا برده مي‌شود آنكه:

ـ آمدن تسلي دهنده، مشروط و موكول به رفتن عيسي مسيح است.

ـ از ويژگي‌هاي تسلي دهنده اينكه وقتي بيايد، جهان را بر «گناه و عدالت و داوري» ملزم خواهد نمود.

و باز هم مطلب را دنبال مي‌كنيم:

و بسيار چيزهاي ديگر نيز دارم به شما بگويم ليكن الان طاقت تحمل آنها را نداريد ـ وليكن چون او يعني روح راستي آيد شما را به جميع راستي هدايت خواهد كرد زيرا كه از خود تكلم نمي‌كند بلكه به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما خبر خواهد داد ـ او مرا جلال خواهد داد زيرا از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. / انجيل يوحنا، باب 16، شماره‌هاي 13 و 14

دقت كنيم كه از اين دو جمله چه اموري را مي‌توان استنباط كرد:

أ‌.   حضرت عيسي مسيح همه‌ي امور را براي شاگردان بيان نكرده (شايد به علت وجود منافقان در ميان حاضران بوده است).

ب‌.   آن كسي كه حضرت روح الله مژده‌‌ي آمدنش را مي‌دهد مردم را به جميع راستي هدايت خواهد نمود؛ يعني آنكه تمام تعاليم لازم را براي آنان از اعتقادات و احكام بيان خواهد فرمود.

ت‌.   او از خود سخن نمي‌گويد، بلكه از سوي خدا سخن خواهد گفت.

ث‌از امور آينده به شما خبر مي‌دهد، يعني پيشگوئي‌هاي فراوان خواهد داشت.

ج‌او به حضرت مسيح جلال خواهد داد؛ يعني حضرت روح‌الله را به امتيازات و ويژگي‌هايش خواهد ستود.

پنج ويژگي كه در شخص موعود بيان گرديده، فقط و فقط در وجود مقدس رسول گرامي اسلام جمع گرديده و لاغير؛ چرا كه دين حضرت مسيح دين كاملي نيست و او نتوانسته آنچه كه لازم است براي مردم بيان نمايد.

دين مقدس اسلام دين كامل خداست و به همين دليل هم رسول مكرم اسلام آخرين پيامبر خداست و پس از او پيامبر ديگري نخواهد آمد.

نبي گرامي اسلام از سوي خود كلمه‌اي نگفته، بلكه آنچه عنوان داشته از سوي خداي تعالي به وي وحي گرديده، و او هم وحي را بدون هيچ گونه دخل و تصرفي به مردم رسانده است.

و سرانجام آنكه، بخشي از آيات قرآن را، پيشگوئي‌هاي پيامبر اكرم نسبت به آينده و وقايعي كه رخ خواهد داد تشكيل مي‌دهد.

سخني پيرامون كلمه‌ي «تسلّي دهنده»

در انجيل يوحنا باب 14 شماره‌ي16 كلمه‌ي «تسلّي دهنده‌ي ديگر» و در باب 15 شماره‌ي 26 كلمه‌ي «تسلي دهنده» آمده؛ كه اين كلمه دو معادل ديگر در انجيل دارد يعني «رئيس اين جهان» و ديگر «روح راستي»؛ كه به ترتيب در باب 14، 15 و 16 انجيل يوحنا ذكر شده‌اند. برخي از افراد سعي كرده‌اند كه كلمه‌ي تركيبي «رئيس اين جهان» را بر شيطان تطبيق كنند؛ و چه خطاي بزرگي در اين راه مرتكب گرديده‌اند؛ چرا كه موعود انجيل داراي صفاتي است چون:

ـ راهنمايي كننده به جميع راستي

ـ جلال دهنده‌ي عيسي مسيح

ـ كسي كه از خود سخن نمي‌گويد

ـ خبردهنده از امور آينده

ملزم كننده‌ي جهان بر گناه و عدالت و داوري

و قطعاً صفات نامبرده، نمي‌تواند بر شيطان تطبيق شود زيرا كه شيطان، مظهر جميع پليدي‌ها و ناپاكي‌ها است و نه واجد صفات پسنديده و نيكو!!

عده‌اي ديگر از مبلغان مسيحيت نيز تسلي دهنده را «روح القدس»، تفسير كرده‌اند و حال آنكه قطعاً در عهد جديد صفاتي براي روح القدس بيان مي‌شود كه با بشارات، كاملاً مباين و مخالف است. از جمله در انجيل مَرقُس باب 1 شماره‌ي 10، انجيل لوقا باب 3 شماره‌هاي 21 و 12 و انجيل مرقس باب 1 شماره‌هاي 12 تا 15 صراحتاً آمده كه روح القدس، همراه حضرت عيسي مسيح عليه السلام مي‌بوده؛ در حالي كه در بشارات، چنين ذكر شده كه آمدن تسلي دهنده منوط و موكول به رفتن حضرت عيسي مسيح است. با اين عبارت روشن كه:

و من به شما راست مي‌گويم كه رفتن من براي شما مفيد است زيرا اگر نروم تسلي دهنده نزد شما نخواهد آمد اما اگر بروم او را نزد شما مي‌فرستم. /انجيل يوحنا، باب 16، شماره‌ي 7

پس با اين تصريح مشخص مي‌شود كه تسلي دهنده شخصيتي است غير از روح القدس، و شخصيتي است به مراتب عالي مقدارتر از حضرت روح الله.

و اما آخرين مطلب بحث، خود كلمه‌ي تسلي دهنده است. طبق بررسي‌ها مشخص گرديده كه كلمه‌ي تسلي دهنده، ترجمه‌ي كلمه‌ي پارقليطا يا فارقليط است؛ كه كلمه‌اي است سرياني، و خود كلمه‌ي پارقليطا نيز ترجمه از اصل يوناني پريكليتوس است كه در فارسي معناي آن «بسيار ستوده» و «بي نهايت نامدار» و در عربي به « محمد» و «احمد» ترجمه مي‌شود.

ظاهراً در اينجا نيز تحريفي صورت گرفته و آن تبديل پريكليتوس مي‌باشد كه به معني تسلي دهنده مي‌باشد؛ ولي بزرگان مسيحيت كه چنين تحريفي را صورت داده‌اند ـ مانند بقيه‌ي موترد ـ ندانسته‌اند كه بالاخره بايد پاسخ اين سؤال را چگ.نه دهند كه « تسلي دهنده» با مشخصاتي كه بيان شد چه كسي است؟ كسي كه شريعت كامل را خواهد آورد! كسي كه به جميع راستي‌ها مردم را هدايت خواهد نمود! كسي از امور آينده خبر خواهد داد! و كسي كه به عيسي مسيح جلال مي‌دهد !!

آري او كيست؟ جز پيامبر بزرگ اسلام؟!

موضوع بحث در شماره‌ي آينده، انجيل بَرنابا خواهد بود؛ ان شاءالله.

محمّد و آل محمّد صلی الله علیهم اجمعین وعده انجیل(قسمت اول)

محمّد و آل محمّد صلی الله علیهم اجمعین وعده عهد عتیق (قسمت اول)

قسمت قبل:شماره بيست:بشارات كتاب مقدّس به پيامبر گرامي اسلام(الف)

قسمت بعد:شماره بيست و يك: انجیل برنابا(الف)

بسم الله الرحمن الرحیم

از مسیحیت بیشتر بدانیم

یک شنبه، 10 آبان 1394
image
  مبشرین کلیسا دائما اسلام را متهم به قوانینی ضد زن میکنند .   و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند .   این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است .   اما...
یک شنبه، 29 شهریور 1394
image
      خشونت یکی از نسبت های   باطلی ست که به طور مداوم مبشرین مسیحی و رسانه های غربی در باره اسلام به کار می برند . پاپ بندیکت شانزدهم در اولین سخنرانی خود در آلمان اسلام را دین خشونت نامید . دانمارک با کشیدن...

نحوه جستجو در سایت

1- اینجا کلیک نمایید.

2- عبارت مورد نطر خود را وارد نمایید.

3- اگر بدنبال مقاله ی یا جمله ی مشخصی هستید در قسمت "تنظیمات کلید واژه"، "عبارت دقیق" را انتخاب نمایید.

4- در قسمت "صافی جستجو بوسیله"، فقط "صفحات" را تیک بزنید.

5- به روی دگمه "جستجو" کلیک نمایید.

سوالات متداول

معرفي محصولات

 

 

مجموعه جزوات بررسی های تحلیلی و منصفانه پیرامون مسیحیت تألیف استاد دکتر فریدونی و کتاب محمّد و آل محمّد صلی الله علیهم اجمعین وعده انجیل از گروه پدر مهربان به چاپ رسیدند.

شماره تماس: 

از داخل ايران 09352404609

از خارج 9352404609-98

همچنین کتاب از فریب تا رهایی توسط مؤسسه آفاق به چاپ رسید.

تلفن تماس

22847035

22847786