نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

شماره دو:ارزیابی قسمت های مختلف عهد عتیق(الف)

 

همانگونه که پیشتر عرض شد، کتاب عهد عتیق از مجموعاً39 قسمت تشکیل یافته که از این 39 قسمت 5 قسمت آن توراتی است مرکب از پنج سِفر یا پنج کتاب یعنی اسفار خمسۀ:

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

و 34 صحیفۀ دیگر که نامهایشان قبلاً ذکر شد.

 

فراموش نشود که نویسندگان بزرگ مسیحی که نظر برخی از آنها قبلاً بیان شد، اصرار دارند که تمامی کتاب مقدّس یعنی عهد عتیق و عهد جدید کلاً الهام خداوندی است و هرگز نباید در باور یک شخص مسیحی چنین خطور کند که حتی سطری از نوشتجات کتاب مقدّس از این قاعده مستثنی بوده و شائبه نوشتۀ غیر خدائی بودن در آن برود.

 

برای اینکه رعایت کامل انصاف را کرده باشیم و نوشتار را در سطحی کاملاً منصفانه و محققانه حفظ نموده باشیم بی مناسبت نمی دانیم که ریشه های قسمتهای عهد عتیق را در اینجا نقل کرده و پس از بررسی علمی ومنصفانه قضاوت را به خواننده زیرک و فطن واگذاریم.

 

سفر پیدایش

 

"این تاریخی است مذهبی و مثل مابقی کتب مقدسه با تمامی تبلیغات بی واسطه و هدایتی که خدای تعالی لازم دانسته است، بتوسط الهام الهی نگارش یافته." (قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ 234)

 

ملاحظه می شود که در کتاب مستر هاکس هیچگونه تصریح و بلکه اشاره ای به نویسندۀ سفر پیدایش نمی شود و خواننده هرگز در نمی یابد که ریشۀ کتاب سفر پیدایش به کجا منتهی می گردد و کدام کس با الهام الهی سفر پیدایش را نگاشته و به فرض قبول اینکه نویسنده سفر مذکور حضرت موسی است که الهام الهی، وی را در این نگارش مددکار بوده، آیا می توان با وجود مطالب خلاف عقل و برهان و عفت در سِفر مذکور آنرا الهام الهی دانست؟

 

سفر خروج

 

"لفظ خروج به معنی بیرون رفتن و اسم کتاب دوّم از کتب مقدسه است که حضرت موسی تصنیف نموده... ظاهراً بتوسط شاهد عینی نوشته شد و زمانیکه در آن مذکور گشته تخمیناً 145 سال می شود..." (قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ 348)

 

مجدّداً دو جمله را از نظر گذرانده و با هم مقایسه فرمائید:

 

جملۀ اوّل: "مصنف سفر خروج حضرت موسی بوده"

جملۀ دوّم:"تصنیف سفر خروج توسط شاهد عینی انجام پذیرفته" بالأخره معلوم نشد که نویسنده سفر خروج حضرت موسی است و یا شاهد عینی! و نیز جملۀ مبهم دیگری سخت جلب نظر می کند: "زمانیکه در آن مذکور گشته تخمیناً 145 سال می شود." پس مطلب محققاً نیست بلکه تخمیناً این مقدار می باشد.

معنی الهام الهی در سفر خروج خوب مشخص شد!

 

سفر لاویان

 

"کتاب سوّم از پنج سفر است و از آن رو به این اسم نامیده که مخصوصاً مشتمل بر ذکر قوانین و آئین لیویان و کاهنان و هدایا و قربانیهای ایشان است... و تمامی این تفاصیل نه تنها اهمیت عبادت الهی را بیان می سازد بلکه از همۀ تضعیفها و تبدیلات انسانی که شخص را به بت پرستی می کشاند نیز مانع است...عموماً معتقدند که این کتاب می باید از تصنیفات موسی بوده باشد اگر چه محتمل است که هارون وی را امداد نموده". ( قاموس کتاب مقدّس، صفحات 760 و761)

 

به جملۀ آخر توجه فرمائید: گرچه عموم معتقدند که کتاب مذکور باید توسط موسی تصنیف یافته باشد اما محتمل است که هارون نیز او را کمک کرده باشد!!

 

سفر اعداد

 

"و سفر اعداد، کتاب چهارم از پنج کتاب موسی است و چون در سه باب اوّل و نیز در باب 26 تعداد عبریان و لاویان را بیان می نماید بدان جهت به اعداد مسمّی شد و اما باقی کتاب محتوی حکایت کوچ کردن اسرائیلیان از دشت سینا و گردش در دشت و رسیدنشان به حدود موآب می باشد."(قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ 80)

 

از آقای هاکس و نیز دیگر مسیحیان باید پرسید: این سفر اثر کیست؟ آیا متعلق به حضرت موسی علیه السّلام است یا دیگری یا دیگران؟ و اینکه ذکر شده "باقی کتاب..." مراد از باقی کتاب چیست؟ مگر سفر اعداد بیشتر از یک قسمت است؟ و اگر چنین است باقی کتاب نگاشته شدۀ چه کسی است؟

 

سفر تثنیه

 

"اسم کتاب پنجمین عهد عتیق است و چون شریعت موسوی مجدداً در آنجا ذکر می شود بدان واسطه آن را تثنیه گفته غالباً گمان می کنند که مصنف آن موسی بوده است." (قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ 245 )

 

پس نگاشته شدن سفر مذکور نیز توسط حضرت موسی علیه السّلام مورد قبول همگان نیست، و عدّه ای اعتقاد دارند که ممکن است نگارش آن توسط دیگری یا دیگرانی غیر از حضرت موسی صورت پذیرفته باشد.

 

تا اینجا تکلیف 5 کتاب معتبر عهد عتیق روشن شد. نتیجه آنکه هرگز به ضرس قاطع نتوان گفت تمام عبارات و کلمات این پنج سفر، کار حضرت موسی علیه السّلام یا به عبارت بهتر وحی الهی باشد.

 

امّا کتاب های منضمه:

 

صحیفۀ یوشع بن نون

 

" محتوی بر تمام وقایع فوق است[یعنی فتوحات یوشع] و به دست یوشع یا به فرمان او در سنۀ 1427 قبل از مسیح نوشته شد."(قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ 971)

 

پس:

اوّلاً معلوم نیست که این صحیفه توسط شخص یوشع نگاشته شده باشد.

ثانیاً به فرض آنکه نگارش خود یوشع باشد ، تازه این سؤال مطرح می شود که جناب یوشع بن نون کیست؟

 

برای یافتن پاسخ سؤال باید به همین صحیفه رجوع کرد و جناب یوشع بن نون را بر حسب مندرجات کتاب عهد عتیق بهتر شناخت:

 

"آن گاه قوم صدا زدند و کرناها نواختند و چون قوم آواز کرنا را شنیدند و قوم به آواز بلند صدا زدند، حصار شهر بزمین افتاد و قوم یعنی هر کس پیش روی خود بشهر برآمد و شهر را گرفتند و هر آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پیر، حتی گاو و گوسفند و الاغ را به دم شمشیر هلاک کردند...و شهر را با آنچه در آن بود به آتش سوزانیدند." (صحیفۀ یوشع، باب 6 ، شمارۀ 24-19)

 

این وقایع دردناک به فرمان یوشع در فتح شهر اریحا رخ می دهد و سنگدلی که عهد عتیق معرفی کرده و او را به عنوان جانشین حضرت موسی علیه السّلام عرضه می دارد- یعنی یوشع بن نون- شنیع ترین اعمال را با مردم اریحا انجام می دهد و به هیچکس و هیچ چیز رحم نمی کند حتی به زنان وپیران و حیوانات. قضاوت را به عهده خواننده محترم واگذار می کنیم که کتاب چنین شخصیتی[آنچنان که کتاب مقدس او را ترسیم می کند] چگونه می تواند کتاب آسمانی و الهی باشد!

 

تصور نشود که [به گفتۀ کتاب مقدس]، جنایات یوشع به همین میزان باقی می ماند بلکه او به بیان همین صحیفه با مردم مَقیِدَه- لِبتَه-لاخیش-عَجلون-حَبرون و دِبیر رفتاری را انجام می دهد که با مردم اریحا انجام داده بود.(به صحیفۀ یوشع، باب 19، شماره های 41-28 رجوع شود.)

 

کتاب داوران

 

" کتاب داوران کتابی است که از تاریخ بنی اسرائیل قبل از موت یوشع تا ایام شاؤل گفتگو می کند...مصنفش معلوم نیست ولی اکثر مورخین برآنند که سموئیل در 1403 قبل از مسیح آنرا نوشت" (قاموس کتاب مقدّس، صفحات 3-372)

 

پس مصنف کتاب داوران نیز معلوم نیست که کیست و در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد.

 

کتاب روت

 

" بلاشک قصد مصنف از تحریر این رساله ذکر نسب نامه داوود پادشاه است. در اوایل کتاب می گوید این وقایع در زمان حکومت قضات بر اسرائیل واقع گشت...در آخر کتاب اسم داوود ملک مذکور است این مطلب می نماید که قبل از ایام وی نوشته نشد بلکه بعد از آن مرقوم گشت."(قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ 423 و 424)

 

مجدّداً تعمّقی در عبارات فوق بفرمائید. آیا دستگیرتان می شود که نویسنده کتاب روت کیست؟

 

کتاب اوّل و دوّم سموئیل

 

" اوّل و دوّم به ملوک اوّل و دوّم مسمّی گشته، محتمل است که وجه تسمیۀ آن به اسم سموئیل، از این جهت باشد که در کتاب اولین، آنچه که اختصاص به ایام سموئیل داشته نوشته شده است، بعضی را با عقیده چنین است."(قاموس کتاب مقدّس، صفحه 490)

 

پس مسلماً نویسنده کتاب شخصی بنام سموئیل نیست زیرا که نام دیگر آن ملوک اوّل و دوّم است و از عبارت بعدی استنتاج می شود که بخشهای نامبرده، نوشته شخص یا اشخاصی مجهول الهویه است که خواسته اند دربارۀ سموئیل قلم فرسائی کنند.

 

کتاب اوّل و دوّم پادشاهان

 

"تصنیف این کتاب را به یرمیاء نبی نسبت می دهند و تصنیفش در 620 سال قبل از مسیح بوده و گویا مصنّف آنها از نوشتجات سلطنتی که از کاهنان و پیمبران همان عصرها باقی بوده انشاء می کنند."(قاموس کتاب مقدّس صفحۀ 211)

 

استنتاج از عبارات ذکر شده:

1)تصنیف آنرا به یرمیاء نسبت می دهند.

2)گویا مصنف آنها از نوشتجات سلطنتی...انشاء می کنند(انشاء می کنند جمع است در حالی که ادّعا شده که مصنف آنها یرمیاء است که یک شخص است.)

 

تکلیف کتاب اوّل و دوّم پادشاهان نیز از نظر نویسنده آنها کاملاً در هاله ای از ابهام فرو میرود و دعوی الهامی و آسمانی بودن در مورد این دو کتاب دعوی بلادلیلی جلوه می کند.

 

اوّل و دوّم تواریخ ایّام

 

" اسم دو کتاب تاریخی عهد عتیق است که به اوّل و دوّم تواریخ ایّام مسمّی می باشد. نگارندۀ آنها معین نیست، اگر چه اکثری بر آنند که عزرا آنها را در 457 سال قبل از مسیح تصنیف نمود."(قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ 267)

 

سندیّت کتابهای اوّل و دوّم تواریخ ایّام نیز کاملاً روشن می شود و جملۀ "نگارندۀ آنها معیّن نیست" بهترین توصیف برای عدم اصالت و عدم الهامی بودن آنهاست.

 

کتاب عزرا

 

"قدری از آن در کلدانی نوشته شد و مشتمل تاریخ و مراجعت یهودیان از زمان کوروش می باشد. پس شصت سال بعد از آن حکایت، اعمال خود را بیان می کند و این حکایت واقعاتی است که در سال 456 قبل از مسیح واقع شد.(قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ 610)

 

به عبارات ذکر شده دقت فرمائید:

1)قدری از آن در کلدانی نوشته شد (بقیّه در چه؟!)

2)چه کسی شصت سال بعد حکایت اعمال خود را بیان می کند؟

3)این کس شصت سال بعد چه سنی داشته؟

4)به هنگامی که آن اعمال را انجام می داده چند ساله بوده؟

5)دربارۀ عزرا در صفحۀ قبل می خوانیم که وی کاهن و هادی عبرانیان بوده، آیا همین قدر برای توثیق نوشته های او به عنوان الهام و پیام آسمانی کافی است؟

 

کتاب نَحَمَیا

 

" محتوی تاریخی تمامی این وقایع است که در هنگام به سر آمدن عمر طویلش گویا در سال 400 قبل از مسیح تصنیف نمود ... احتمال می رود که ذکر یدوع کاهن بزرگ و بعضی از اسامی آخر سلسله داود بتوسط مصنفِ الهام یافتۀ دیگری، بعد از زمانی، نوشته شده باشد."(قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ 877)

 

به کلمۀ "گویا" توجه شود. ضمن آنکه کتاب یک دست نیست بلکه برخی از قسمتهای آن احتمال دارد کار مصنف دیگری !! باشد که معلوم نیست مصنف مزبور کیست!

 

کتاب اِستَر

 

"اما صحیفۀ استر همواره در میان یهود و مسیحیان در جزء کتب قانونیه محسوب بوده و هست. نگارندۀ این کتاب به یقین قطعی معلوم نیست زیرا که برخی به عزرا و برخی به کاهنی یهویاقیم نام و جمعی به مردخای نسبت می دهند." (قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ 49)

 

پس هیچ دلیلی بر الهامی بودن کتاب استر در دست نیست.

 

کتاب ایّوب

 

" یک منظومه از عهد عتیق است که مشقّات و زحمات ایوب را معلوم ساخته ...محقق نیست که این اشعار در زمان حیات ایّوب تنظیم شد یا بعد از آن." (قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ 146")

 

اساساً معلوم نیست که اصل اشعار نیز توسط ایّوب سروده شده باشد، چه رسد به تنظیم آن .

 

کتاب مزامیر یعنی زبور داود

 

" اشعار روحانی است که با آواز محض، تمجید و تقدیس حضرت اقدس الهی بتوسط آواز مزمار و نی خوانده می شد. کتاب مزامیر به پنج کتاب منقسم و در آخر هر قسمتی لفظ آمین مکرّر گشته و اغلب برآنند که این لفظ را جمع کنندگان کتاب در آخر هر کتاب افزوده اند و ابداً دخلی به منصف ندارد."(قاموس کتاب مقدّس، صفحات 796 و 797)

 

وقتی شائبۀ دستبرد و اضافه کردن در متنی به وجود آمد، به حکم عقل میتوان در همۀ قسمتهای آن متن تردید کرد و وقتی مستر هاکس برخی قسمتهای مزامیر را بی ارتباط به داود می داند می توان این قضیه را به تمامی مزامیر تسرّی داد.

 

کتاب امثال سلیمان

 

"مصنف این کتاب همان سلیمان است که سه هزار مثل گفت. این کتاب به هیأت حالیه اش محتمل است که در سلطنت حزقیا جمع آوری شده باشد."(قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ 102)

 

از کجا معلوم که مصنف کتاب مذکور سلیمان باشد؛ خصوصاً که جمع آوری شدن آن احتمالاً در زمان حزقیا صورت گرفته. قبل از جمع آوری شدن به چه صورتی و در کجا بوده است؟

 

کتاب جامعه

 

"کتاب بیستمین و از کتب قانونیه است و ظاهراً... سلیمان مصنف آن بوده است."(قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ 276)

 

پس مسلّم نیست که سلیمان مصنف آن باشد بلکه ظاهراً مصنف آن سلیمان بوده است.

 

غزل غزلهای سلیمان

 

" اوّلاً تفسیر لفظی که مقصود از تزویج سلیمان به دختر فرعون یا براعیه جمیله می باشد و گوینده و تکلّم کننده آن سلیمان و عروس شولمیه و جمعی از دوشیزگان اورشلیم اند ثانیاً تفسیر تشبیهی ..."(قاموس کتاب مقدّس، صفحۀ635)

 

فرض کنیم یکی از گویندگان این غزلها سلیمان پیامبر باشد و فرضاً سخن سلیمان نیز الهامی؛ آیا عروس شولیه و جمعی از دوشیزگان اورشلیم هم با خدا مرتبط بوده و کلامشان الهامی است؟

 

صحیفۀ اشعیا نبّی

 

"شش باب اوّل، وجه عمومی دارد و بهیچوجه حادثه تاریخی مخصوص در آن نیست و بدان واسطه، سبب اختلاف گردیده، علماء را در شأن و تاریخ و زمان انشاء آن اختلاف است و شش باب باقی اشاره به حوادث و تاریخ مخصوصه است که بهیچوجه به حدس و تخمین دخلی نداشته در نهایت صراحت و وضوح اند"(قاموس کتاب مقدّس، صفحات 70 و 71)

 

با وضوح و صراحتی که مستر هاکس در کتاب مقدّس بکار برده جای بحثی باقی نمی ماند که حداقل برخی از قسمتهای کتاب اشعیاء نبی به دلیل اختلاف علماء در شأن و تاریخ و زمان نگارش، از حلیه الهامی بودن عاری بوده و نمی توان آنها را وحی الهی دانست.

قسمت قبل:شماره یک: پیش گفتار

قسمت بعد: شماره دو:ارزیابی قسمت های مختلف عهد عتیق(ب)

بسم الله الرحمن الرحیم

از مسیحیت بیشتر بدانیم

یک شنبه، 10 آبان 1394
image
  مبشرین کلیسا دائما اسلام را متهم به قوانینی ضد زن میکنند .   و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند .   این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است .   اما...
یک شنبه، 29 شهریور 1394
image
      خشونت یکی از نسبت های   باطلی ست که به طور مداوم مبشرین مسیحی و رسانه های غربی در باره اسلام به کار می برند . پاپ بندیکت شانزدهم در اولین سخنرانی خود در آلمان اسلام را دین خشونت نامید . دانمارک با کشیدن...

نحوه جستجو در سایت

1- اینجا کلیک نمایید.

2- عبارت مورد نطر خود را وارد نمایید.

3- اگر بدنبال مقاله ی یا جمله ی مشخصی هستید در قسمت "تنظیمات کلید واژه"، "عبارت دقیق" را انتخاب نمایید.

4- در قسمت "صافی جستجو بوسیله"، فقط "صفحات" را تیک بزنید.

5- به روی دگمه "جستجو" کلیک نمایید.

سوالات متداول

معرفي محصولات

 

 

مجموعه جزوات بررسی های تحلیلی و منصفانه پیرامون مسیحیت تألیف استاد دکتر فریدونی و کتاب محمّد و آل محمّد صلی الله علیهم اجمعین وعده انجیل از گروه پدر مهربان به چاپ رسیدند.

شماره تماس: 

از داخل ايران 09352404609

از خارج 9352404609-98

همچنین کتاب از فریب تا رهایی توسط مؤسسه آفاق به چاپ رسید.

تلفن تماس

22847035

22847786