نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

شماره یک: پیش گفتار

بررسی های تحلیلی و منصفانه پیرامون مسیحیّت

 

پیش گفتار

 

سلسله مطالبی که به خواست پروردگار یکتا از این پس از نظر خوانندۀ محقق و اندیشمند خواهد گذشت، مباحثی است پیرامون مسیحیّت "آن گونه که هست" بدون آنکه از نظرات مخالفان سرسخت و افراطی این آیین بهره جسته باشد و یا از تعاریف و زیاده گویی های مبلغان مسیحیّت طرفی بسته باشد؛ بلکه بررسی بر اساس متون قطعی مسیحیّت کاملاً بیطرفانه انجام پذیرفته و قضاوت بر عهدۀ وجدان بیدار و انصاف خدشه ناپذیر صاحبان خرد واگذار خواهد گردید.

 

مخاطبان پیام های مندرج در سلسله مطالب دو دسته اند:

 

1)مسیحیانی که به سائقۀ کشش فطری به وادی تحقیق قدم می نهند و برآنند که آئین خود را مورد شناخت دقیق و بازنگری عالمانه قرار دهند.

 

2)مسلمانانی که تبلیغات مبلغان مسیحی را چه در کلیسا و چه از طریق ماهواره ها شنیده ودیده اند و این دیده ها و شنیده ها آنان را علاقه مند و احتمالاً شیفتۀ مسیحیّت نموده و سخنان ارباب کلیسا پرده ای در برابر چشم تحقیق آنها حائل کرده و از واقعیت امور به دورشان داشته است.

 

همانگونه که گذشت منابع ما در تتبعّات و تحقیقات مصادر و منابع متقن و محکم و قابل قبول مسیحیان بوده و تلاش بر آن است که بدون مدرک و سند مطلبی را ذکر و به خواننده محترم القاء ننمائیم.

 

البته همانگونه که اهل تحقیق می دانند ، گاهی بیان ارزشها ، به شکل مقایسه زیباتر و جذاب تر خواهد بود. براین اساس در پاره ای از موارد بین آنچه مسیحیّت فعلی عنوان کرده و بین مطالب اسلامی قیاسی صورت پذیرفته و خواننده صاحب نظر در قیاس، تفاوتها را بهتر در خواهد یافت.

 

کتاب مقدّس را بهتر بشناسیم

 

کتاب مقدّس که در انگلیسی به آن Holy Bible و به فرانسه la sainte bible و به عربی کتاب المقدّس گفته می شود، کتابی است متشکل از دو قسمت کاملاً مجزا.قسمت اوّل آن عهد عتیق ، به زبان انگلیسی the Old Testament و به زبان فرانسه l’ancien testament و به زبان عربی کتاب العهد القدیم خوانده شده و قسمت دوّم آن به فارسی به نام عهد جدید، به انگلیسیThe New Testament و به فرانسه le nouveau testament و به زبان عربی کتاب العهد الجدید نامیده می شود.عهد عتیق مورد مقبول یهودیان و مسیحیان بوده ولی عهد جدید را فقط مسیحیان قبول دارند.

 

قبل از هر نوع بررسی و کنکاش و تحلیلی پیرامون دو کتاب نامبرده لازم می دانیم که باور جامعۀ مسیحیّت را پیرامون کتاب مقدّس بیان نمائیم و سپس به تحقیق پیرامون این دو کتاب بپردازیم.

 

مستر هاکس در این ارتباط چنین گوید:

"علی الجمله کتاب مقدس کلیةً الهامی واحد از جانب خداست که معاملۀ خدای تعالی را نسبت به فرزندان آدم معلوم می نماید و شرکت و محبّت و توجه او را که نسبت به مخلوقات سرکش و نامطیع و عاصی خود دارد مکشوف می سازد. این است که همواره جالب توجه مطالعه کننده واقع شده و ما نیز محض معاونت فهم و ادراک آن این کتاب را همچون معینی صادق خدمت مطالعه کنندگان عزیز تقدیم می داریم. امید که بدین استصواب طریق حیات جاودانی را یافته بواسطۀ سلوک در آن به سعادت ابدی و نیک بختی سرمدی نایل گردند." (قاموس کتاب مقدّس ، چاپ بیروت سال1928 صفحۀ5 )

 

در واقع مستر هاکس نویسنده قاموس از زبان مسیحیان اعلام می کند که تمامی کتاب مقدّس الهام ربّانی بوده که از سوی خدای متعال به انسانهای برگزیده ای القاء گردیده و خلل و خدشه ای در مندرجات و مفاهیم آن وجود ندارد و همین هم باعث شده که ایشان به جهت صواب بردن دامن همّت به کمر زده ولغات کتاب مذکور را شرح نماید.

 

آقای گوردون لیندسی نیز چنین اظهار نظر می نماید:

"کتاب مقدّس را مردانی نوشته اند که روح القدس آنها را راهنمایی و رهبری فرموده است. نویسنده کتاب مقدّس فقط یک نفر نبوده بلکه خدا عدۀ زیادی را بکار برده است تا کتاب مقدّس نوشته شود ولی با وجود این تمام قسمتهای آن با یکدیگر مطابقت دارند و مکمّل یکدیگر می باشند."( چرا کتاب مقدّس کلام خداست، نوشتۀ گوردون لیندسی، ترجمه ط- میکائیلیان، چاپ 1976 ،مقدمه)

 

گو آنکه نویسنده اقرار کرده که کتاب مقدّس نوشتۀ یک نفر نیست و افراد فراوانی آن را نگاشته اند ولی راهنمای تمام نویسندگان روح القدس بوده و اساساً این کار خود خداست که بواسطگی روح القدس این عده را به چنین کاری گمارده است.

 

در کتاب دیگری تحت عنوان ده قدم اساسی بسوی رشد مسیحی، چنین می خوانیم "کتاب مقدّس گزارش مکاشفۀ خدا از خودش به انسان میباشد.این گزارش توسط مردان برگزیده به رشته تحریر در آمده و توسط روح القدس الهام گردیده از این رو خالی از سهو و غلط و استدلالهای انسانی است."( ده قدم اساسی به سوی رشد مسیحی (نکات برجسته عهد عتیق)،صفحۀ 4)

 

در اینجا نیز نویسنده تکرار می کند که چون الهام بخش ممندرجات کتاب مقدّس روح القدس میباشد بنابراین خالی از سهو و غلط و استدلالهای انسانی است.

 

آقای کشیش ساروخاچیکی نیز در همین راستا مطالبی دارد:

"کلیسای ما ایمان دارد که عهد عتیق و عهد جدید الهام شفاهی خدا و مکاشفۀ خدا به انسان بوده و مصون از خطا و قانون کامل الهی جهت ایمان و رفتار می باشند. (دوم تیموتارس،اول تسالونیکیان،دوم پطرس)" ( کتاب مقدس را بهتر بشناسیم، تألیف کشیش ساروخاچیکی، انتشارات کلیسای جماعت ربّانی، صفحۀ3)

 

مراد از کلیسای ما یعنی کلیسای پروتستان. یعنی کلیسای پروتستان ایمان دارد که کتاب مقدس یعنی هم عهد عتیق و هم عهد جدید الهام خدا به انسان و مصون از خطا و قانون کامل الهی است.

 

از مجموع آنچه آوردیم نکات ذیل کاملاً مسجّل و مسلّم میگردد:

1)هر دو کتاب عهد عتیق و عهد جدید مصون از خطا و اشتباه اند.

2)هر دو کتاب الهام الهی بوده که واسطۀ رساندن الهام ربّانی روح القدس بوده است.

3)بهترین و کاملترین قانون جهت ایمان و رفتار می باشند.

4)با وجود تنوع نویسندگان، روح حاکم بر کلّ قسمت های کتاب مقدّس روح عصمت و عاری بودن از لغزش های بشری است.

 

عهد عتیق از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

 

کتاب عهد عتیق مجموعاً از 39 سفر و کتاب و صحیفه تشکیل یافته به شرح ذیل است:

1-5)اسفار خمسۀ تورات شامل:

سفر پیدایش، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد، سفر تثنیه

6)صحیفۀ یوشع بن نون

7)کتاب داوران

8)کتاب روت

9)کتاب اوّل سموئیل

10)کتاب دوّم سموئیل

11)کتاب اوّل پادشاهان

12)کتاب دوّم پادشاهان

13) کتاب اوّل تواریخ ایّام

14)کتاب دوّم تواریخ ایّام

15)کتاب عِزراء

16)کتاب نَحمیا

17)کتاب اِستر

18)کتاب ایّوب

19)کتاب مزامیر یعنی زبور داوود

20)کتاب امثال سلیمان

21)کتاب جامعۀ سلیمان

22)کتاب غزل غزلهای سلیمان

23)صحیفۀ اشعیاء نبی

24)صحیفۀ اِرمیاء نبی

25)صحیفۀ مراثی ارمیاء نبی

26)صحیفۀ حزقیال نبی

27)صحیفۀ دانیال نبی

28) صحیفۀ هوشع نبی

29)صحیفۀ یوئیل نبی

30)صحیفۀ عاموس نبی

31)صحیفۀعوبدیاء نبی

32)صحیفۀ یونس نبی

33)صحیفۀ میکاه نبی

34)صحیفۀ ناحوم نبی

35)صحیفۀ حبقوق نبی

36)صحیفۀ صَفنـیاء نبی

37)صحیفۀحَجَّی نبی

38)صحیفۀ زکریاء نبی

39)صحیفۀ ملاکی نبی

 

قبل از بحث و بررسی تحلیلی پیرامون قسمتهای مختلف عهد عتیق،نظر خوانندۀ محترم را به مطلبی جلب می نمائیم:

 

در اکثر مواقعی که در نزد مسیحیان سخن از عهد عتیق به بیان می آید، معمولاً عنوان می کنند که تورات و کلاً عهد عتیق کتاب ما نیست و متعلّق به یهودیان است و لذا در مورد سؤالات و ابهامات موجود در این کتاب باید یهودیان پاسخگو باشند نه ما! چرا که ما به انجیل اعتقاد داریم و کتاب مقدّس و مورد قبول ما عهد جدید است.

 

در پاسخ به چنین دستاویزی، مطلبی از حضرت عیسی مسیح علیه السّلام نقل می شود که صریحاً چنین پاسخی را مردود میشمرند و استدلال مذکور را تخطئه میفرمایند. به بیان حضرت روح الله توجه کنیم:

 

"گمان مبرید که آمده ام تا توراة یا صحف انبیاء را باطل سازم نیامده ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه یا نقطه ای از توراة هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود."(انجیل متی باب5 شماره های 17 و 18 )

 

بر اساس گفتۀ محکم مذکور هم توراة ( یعنی اسفار خمسه) و هم دیگر کتابها و صحف انبیاء همه و همه از نظر حضرت عیسی علیه السّلام مقبول بوده و هیچ مسیحی معتقد به حضرت عیسی مسیح را نرسد که دربارۀ نسخ و بطلان تورات یا دیگر آثار بجای مانده از انبیاء سخنی گوید بلکه فرموده اند مادامی که آسمان و زمین باقی است تورات و دیگر صحف نیز باقی خواهد ماند.

 

در واقع عهد جدید مکمّل تورات و عهد عتیق است نه ناسخ آن و بنا به بیان تمثیلی اگر بخواهیم دین را به ساختمانی تشبیه کنیم،عهد عتیق ستونها و پایه ها و دیوارهای این ساختمان است و عهد جدید در و پنجره و گچ کاری ساختمان دین.

 

با توضیح فوق اگر یک فرد مسیحی سخن از عدم اعتقاد به عهد عتیق به میان آورد تردیدی نیست که دارای یکی از این دو خصیصه است:

1)اطلاع کافی ندارد.

2)بی اعتقاد به مسیحیت است.

 

اکنون زمان آن فرا رسیده که تک تک بخشهای کتاب عهد عتیق را مورد بررسی دقیق قرار داده و محققان را دعوت کنیم تا این بررسی ها را مورد تأمل ومداقه قرار داده و قضاوت در مورد عهد عتیق را موکول به بعد از خواندن بررسی های مربوطه نمایند.

 

ضمناً از آنجا که بررسی های تحلیلی این مجموعه از کتابی به نام قاموس کتاب مقدّس بسیار نام برده خواهد شد، باید اطلاعاتی را پیرامون کتاب مذکور در اختیار خواننده محترم قرار داد.

 

همانگونه که از نام کتاب استنباط می شود قاموس کتاب مقدّس تألیف مستر هاکس امریکائی کتابی است که در آن مفردات بکار برده شده در کتاب مقدّس مورد توضیح و تشریح قرار گرفته و معتبرترین کتاب لغت الفاظ کتاب مقدّس به زبان فارسی محسوب می شود. کتاب مذکور برای اوّلین بار در سال 1928 در بیروت چاپ گردیده و دارای 988 صفحه است و همچنین به صورت افست توسّط نشراساطیر در سال 1377 هجری شمسی در تهران منتشر شده است.

پایان شمارۀ اوّل

قسمت بعد: شماره دو:ارزیابی قسمت های مختلف عهد عتیق(الف)

بسم الله الرحمن الرحیم

از مسیحیت بیشتر بدانیم

یک شنبه، 10 آبان 1394
image
  مبشرین کلیسا دائما اسلام را متهم به قوانینی ضد زن میکنند .   و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند .   این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است .   اما...
یک شنبه، 29 شهریور 1394
image
      خشونت یکی از نسبت های   باطلی ست که به طور مداوم مبشرین مسیحی و رسانه های غربی در باره اسلام به کار می برند . پاپ بندیکت شانزدهم در اولین سخنرانی خود در آلمان اسلام را دین خشونت نامید . دانمارک با کشیدن...

نحوه جستجو در سایت

1- اینجا کلیک نمایید.

2- عبارت مورد نطر خود را وارد نمایید.

3- اگر بدنبال مقاله ی یا جمله ی مشخصی هستید در قسمت "تنظیمات کلید واژه"، "عبارت دقیق" را انتخاب نمایید.

4- در قسمت "صافی جستجو بوسیله"، فقط "صفحات" را تیک بزنید.

5- به روی دگمه "جستجو" کلیک نمایید.

سوالات متداول

معرفي محصولات

 

 

مجموعه جزوات بررسی های تحلیلی و منصفانه پیرامون مسیحیت تألیف استاد دکتر فریدونی و کتاب محمّد و آل محمّد صلی الله علیهم اجمعین وعده انجیل از گروه پدر مهربان به چاپ رسیدند.

شماره تماس: 

از داخل ايران 09352404609

از خارج 9352404609-98

همچنین کتاب از فریب تا رهایی توسط مؤسسه آفاق به چاپ رسید.

تلفن تماس

22847035

22847786